Haastige spoed is soms wel goed

Brussel boos op Toine Manders

Voor uitbreiding van de EU is unanimiteit vereist. Nederland heeft samen met Frankrijk, Spanje en Denemarken tegen toetreding door Noord Macedonië en Albanië gestemd. Toine Manders volgde het verkiezingsprogramma van 50PLUS en stemde overtuigd tegen.

Een terugblik in de tijd

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat (EGKS) is de voorloper van de EU, opgericht in 1951 door 6 landen in West Europa. Tussen 1973 en 2004 traden nog eens negen landen toe. De Europese Unie is door de jaren heen sterk gegroeid; in 2004 van 15 naar 25 leden. De uitbreiding had uiteraard ook gevolgen voor de Europese Commissie omdat elke nieuwe lidstaat ook een Eurocommissaris mocht leveren. Bulgarije en Roemenië traden in 2007 toe en Kroatië in 2013. De prioriteiten waren in die tijd vooral het verbeteren van de levenstandaard van de nieuwe lidstaten. Maar naarmate het aantal leden toenam werd de EU steeds moeilijker te besturen. De binnenlandse grenzen werden afgeschaft zonder dat alle buitengrenzen voldoende werden beveiligd.

Migratie, hét probleem

Grote groepen migranten raakten op drift. Sommige EU leden verzetten zich tegen een verdeling en opname van aantallen migranten. Dat is onder andere de motor van Engelands afkeer van de EU en de wens tot de BREXIT. Inmiddels zijn er een aantal Balkanlanden die graag lid willen worden. Albanië en Noord Macedonië zitten nu op het vinkentouw. Noord Macedonië liet zelfs zijn oorspronkelijke naam veranderen (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) om Griekenland te paaien in te stemmen met het lidmaatschap.

De overgrote meerderheid van de EU is voorstander van uitbreiding van de EU. Tóch mogen Noord Macedonië en Albanië er niet in. Er waren 136 stemmen tegen en 30 onthoudingen. De Europese Unie heeft teveel problemen die een gevolg zijn van de niet te stuiten uitbreiding van de laatste 15 jaar. Voor uitbreiding van de EU is (gelukkig) unanimiteit vereist en Nederland heeft samen met Frankrijk, Spanje en Denemarken tegen gestemd. Toine Manders volgde het verkiezingsprogramma van 50Plus en stemde overtuigd tegen.

Toetredingscriteria

Noord Macedonië (aanvraag in 2004) en Albanië (aanvraag in 2009) zitten al jaren in de wachtkamer om EU lid te mogen worden.

Volgens Toine Manders voldoen ze nog niet aan de toetredingsvoorwaarden van de EU:
– Een democratische regering
– Eerbiediging mensenrechten
– Bescherming minderheden waarborgen
– Goed functionerende markteconomie
– Bereidheid tonen om de EU regels over te nemen

Dwarsligger Manders

Toine Manders vindt dat de Rechtsstaat lang niet op orde is in die landen en de corruptie bij de overheid nog steeds groot is; bovendien schiet het niet op met de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Dat het weer netto ontvangers zijn, speelt bij zijn afweging geen rol. Als handelsland krijgen Nederlandse ondernemers immers vele mogelijkheden om zaken te doen. Maar Toine wijst ook op de toestand in de Oost Europese landen die reeds toegelaten zijn, zoals Polen en Hongarije ; Roemenië en Bulgarije. In Polen en Hongarije bestaat de scheiding der machten vooral op papier en mensenrechten nauwelijks geëerbiedigd worden. In Roemenië en Bulgarije viert corruptie nog altijd hoogtij! Daarom: eerst orde op zaken stellen alvorens aan uitbreiding van de EU te denken.

De komst van werknemers uit Midden en Oost-Europese landen die sinds 2004 lid zijn geworden van de EU heeft hier en daar voor spanningen in de samenleving gezorgd. Malafide werkgevers buiten deze werknemers uit en de huisvestingsproblemen van Oost Europeanen zijn alom bekend. Toine Manders wees er terecht op dat Albanië volgens TRANSPARENCY INTERNATIONAL een van de meest corrupte landen van Europa is en dat de Albanese Maffia in veel Europese landen (ook in Nederland !) zeer berucht is. Volgens de laatste EUROBAROMETER wordt een verdere uitbreiding van de Europese Unie door bijna de helft van de Europeanen niet gesteund! “Laten we de huidige problemen in Europa daadkrachtig aanpakken in plaats van nog meer problemen creëren”, stelt Manders terecht.

Voorstanders van een verdere uitbreiding van de EU wijzen op het gevaar dat bij (herhaalde) afwijzing de Balkanlanden wel eens hun heil zouden kunnen zoeken bij Rusland of dat er een nieuwe oorlog uitbreekt op de Balkan.

In mei 2020 wordt er wederom door regeringsleiders van de EU gesproken over toelating van Albanië en Noord Macedonië. Zowel binnen de huidige EU als in de nieuwe kandidaat-lidstaten is er veel werk aan de winkel. Want als er niets ten goede verandert, zal het standpunt van 50Plus ook dan onveranderd blijven: eerst orde op zaken stellen in de EU alvorens te gaan praten over verdere uitbreiding van de EU. De wachtkamer met kandidaat-lidstaten raakt overvol: Noord Macedonië, Albanië maar ook Servië, Montenegro zitten daarin, terwijl Kosovo, Bosnië en Herzegowina de status hebben van potentieel kandidaat- lidstaat. Zij moeten hun grensgeschillen bijleggen en meer doen dan bestrijding van corruptie en misdaad. Manders werkt daarom van harte mee aan financiële steun van de EU aan de kandidaat-lidstaten, om aan de eisen voor het lidmaatschap te kunnen voldoen.

Roy Ho Ten Soeng adviseur-medewerker
Toine Manders 50Plus/EVP lid van het Europees Parlement

Wildgroei aan verschillende lage-emissiezones (LEZ’s) en tolsystemen in EU-lidstaten belemmeren het vrije verkeer van goederen, diensten en personen in de EU

De EU stelt terecht hoge eisen aan de luchtkwaliteit in de lidstaten en het beperken van schadelijke emissies. We ervaren momenteel echter een wildgroei aan ongecoördineerde lokale maatregelen in de lidstaten om deze doelstellingen te bereiken. Hoewel de inspanningen die gedaan worden toe te juichen zijn, levert het gebrek aan coördinatie op EU-niveau een ernstige […]

Een interne markt voor kmo’s die werkt: invoering van een “versnelde procedure” bij het Europees Hof van Justitie

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen van dit jaar hebben we veel klachten van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ontvangen. Veel kmo’s geven aan dat de interne markt voor hen niet goed werkt en dat dit voor een deel te maken heeft met het feit dat Europese richtlijnen van lidstaat tot lidstaat verschillend worden toegepast.

Het gevolg is dat kmo’s op juridische obstakels stuiten wanneer ze grensoverschrijdend zaken willen doen in de EU. Daarnaast klagen kmo’s erover dat het aanhangig maken van een zaak bij het Europees Hof van Justitie (EHvJ) duur en tijdrovend is: vaak heeft het EHvJ meerdere jaren nodig om tot een uitspraak te komen. Wanneer de uitspraak er eenmaal ligt, is het marktmomentum waarschijnlijk weg en is de kmo misschien zelfs al wel failliet gegaan. We moeten de werking van de interne markt op dit punt dan ook verbeteren.

1. Deelt de Commissie deze zorgen?

2. Zo ja, gaat de Commissie dan het nodige doen om ervoor te zorgen dat het EHvJ de beschikking krijgt over een “versnelde procedure”, naar het voorbeeld van vergelijkbare procedures in meerdere lidstaten?

Deze “versnelde procedure” zou maximaal zes maanden in beslag moeten nemen en het EHvJ de mogelijkheid bieden om kmo’s in staat te stellen hun bedrijfsvoering voort te zetten tot het moment dat het Hof een uitspraak doet, hetgeen vaak jaren duurt.

European Games Award: EP moet in de herkansing

Europa kan wereldleider worden in de steeds belangrijker wordende ‘gaming’ industrie, dat vindt Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP). Hij wil hiervoor een ‘European Games Award’ instellen, een soort Europese tegenhanger van de Amerikaanse ‘Oscars’ in de filmindustrie.  Vooral educatieve games kunnen door de inzet van kunstmatige intelligentie veel Europeanen meer bij de maatschappij betrekken en hun levensstijl verbeteren.

Op 3 september stemde een nipte meerderheid in de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) tegen het idee van Toine Manders: “Nederland en Europa zijn top in de gaming sector.

Het is een snel groeiende industrie, die veel kan bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen. Door via een European Games Award jaarlijks de aandacht hiervoor te vergroten kunnen we wereldwijd nog succesvoller zijn.

Ik zal de EVP-fractie in het Parlement, waar 50PLUS lid van is, vragen om het amendement tijdens de plenaire behandeling opnieuw in stemming te brengen. We moeten alles doen om de EU wereldleider te maken in deze belangrijke sector!”

50PLUS overtuigt Europees Parlement: één miljoen euro voor Europees Ouderen Netwerk

De helft van de Europese bevolking is 50-plus maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in Brussel. Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP) heeft voorgesteld om een Europees Ouderen Netwerk in te stellen, wat kan bijdragen met kennis en ideeën om het Europese beleid ‘ouderenproof’ te maken en de ‘zilveren economie’ te versterken.

Op dinsdag 3 september stemde een meerderheid in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) voor het idee van Toine Manders. Hiervoor wil de commissie EMPL één miljoen euro uittrekken.

Als ook het voltallige parlement tijdens de plenaire stemming in Straatsburg, waarschijnlijk in oktober 2019, akkoord gaat, kan de Europese Commissie van start met het opzetten ervan.

Toine Manders: “Ik ben erg blij met dit succes op mijn tweede werkdag na de zomervakantie. Ouderen hebben veel levenservaring en het is goed als er meer wordt gedaan met hun inbreng. Alle hulp is welkom om jong en oud te verbinden”.