Telegraaf: Recht op reparatie stap dichterbij

Het Europees Parlement wil meer duurzaamheid door het stimuleren van hergebruik en reparatie en door praktijken van fabrikanten aan te pakken die de levensduur van producten kunstmatig inkorten. 

Het rapport over een duurzamere interne markt werd plenair aangenomen met 395 stemmen voor, 94 tegen en 207 onthoudingen. De EP-leden riepen de Europese Commissie op om consumenten een ‘recht op reparatie’ te geven. Om dat te bereiken, moeten reparaties aantrekkelijker, systematischer en betaalbaarder worden door garantieperiodes te verlengen, door garantie te verlenen op vervangen onderdelen en door de toegang tot informatie over reparatie en onderhoud te vergemakkelijken. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op het ‘recht op reparatie’ van kapotte apparaten, vindt het Europees Parlement. We hebben geen behoefte aan goedkope Chinese rommel.

De EP-leden pleiten ook voor meer ondersteuning voor de handel in tweedehands artikelen. Daarnaast roepen ze op tot het nemen van maatregelen die praktijken aanpakken die de levensduur van een product kunstmatig inkorten en duurzame productie stimuleren. Het EP eist tevens, op mijn herhaald verzoek, de invoering van een universele oplader om zo het elektronisch afval te verminderen. Ook vraagt het EP een systeem van etikettering voor producten en diensten met informatie over hun duurzaamheid (bv. een gebruiksmeter en duidelijke informatie over de geschatte levensduur van een product).

Veel steun van burgers
Volgens een Eurobarometer-enquête zou 77 procent van de Europese burgers apparaten eerder repareren dan ze te vervangen; 79 procent vindt dat fabrikanten wettelijk verplicht moeten zijn om de reparatie van digitale apparaten of de vervanging van hun afzonderlijke onderdelen te vergemakkelijken.

Lees verder:
Artikel Telegraaf: vijf vragen over recht op reparatie
Resolutie Europees Parlement: universele oplader voor mobiele radioapparatuur
Radioapparatuur richtlijn 2014

Alle talent telt!

Wanneer alle inwoners van Nederland hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, is dat goed voor zowel het individu als voor de economie. Sommige groepen blijven in dit opzicht nog achter, waaronder nieuwkomers. Veel mensen zijn niet blij met migranten, ook omdat velen geloven dat deze nieuwkomers vooral economische vluchtelingen zijn die willen profiteren van ons stelsel van sociale zekerheid. Er zijn op dit gebied natuurlijk problemen die besproken, aangepakt en opgelost moeten worden. Maar vele nieuwkomers hebben talenten die ons bedrijfsleven en de zorg goed kunnen gebruiken. Zij willen graag aan de slag, maar mogen vaak niet. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten bij het helpen ontwikkelen van talenten en vaardigheden middels de European Skills Agenda. Ook bij het vergelijkbaar maken van kwalificaties, vooral van belang voor nieuwkomers.

Een van de meest veelbelovende corona vaccins, dat van BioNTech-Pfizer, is ontwikkeld door Turkse immigranten in Duitsland: Uğur Şahin, de CEO van BioNtech en zijn vrouw Özlem Türeci. Met financiële steun van de EU, waarmee de versnelde ontwikkeling ervan mogelijk is gemaakt. Reeds in december 2020 is de goedkeuring van dit medicijn in Europa door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) mogelijk en de productie is al gestart. Een op zichzelf staand succesverhaal, een uitzondering? Nee, zo worden bijvoorbeeld 25% van alle nieuwe bedrijven in Duitsland gestart door migranten.

In Nederland kunnen we nog meer doen om talenten van nieuwkomers te helpen ontplooien. Ik pleit er daarom voor om nieuwkomers sneller actief deel te laten nemen in de maatschappij. Zo verbeteren we tevens de integratie van diegenen die mogen blijven, en voorkomen we dat talent jaren werkeloos moet wachten op het besluit of ze mogen blijven of niet.

Akkoord over Meerjarenbegroting EU: Meer geld voor gezondheid

Het Europees Parlement heeft gisteren een akkoord bereid met de EU Lidstaten over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de lange termijnbegroting van de EU Lidstaten, voor de periode 2021-2027. Een belangrijk onderdeel van het akkoord is voor mij het ophogen van het budget voor het ‘EU4Health’ programma met EUR 3.4 mld. tot in totaal EUR 5.1 mld. Dit programma stelt de EU beter in staat om de COVID-19 pandemie te bestrijden.

MFK
Deze MFK-overeenkomst vormt een aanvulling op het financiële pakket van EUR 1824,3 mld. van de Europese regeringsleiders van afgelopen juli. Het pakket dat met het Parlement is overeengekomen omvat: een gerichte versterking van EU-programma’s, waaronder Horizon Europe, EU4Health en Erasmus+ en meer flexibiliteit om de EU in staat te stellen te reageren op onvoorziene gebeurtenissen.

EU4Health
Het EU4Health programma zal ook voorbouwen op de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19 crisis om drie hoofdprioriteiten te bevorderen: het versterken van gezondheidssystemen, geneesmiddelen beschikbaar & betaalbaar maken en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aanpakken.

Ook ligt er een focus op:

 • Extra investeringen in de gezondheidszorgstelstels in de EU Lidstaten;
 • Een persoonsgerichte en resultaatgerichte gezondheidsaanpak;
 • De aanpak van ongelijkheden op gezondheidsgebied in de EU;
 • De aanpak van geestelijke gezondheid en veroudering;
 • Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA);
 • De strijd tegen kanker

Klik HIER voor meer informatie over EU4Health

 

 

De politiek dichterbij de mensen brengen

De EU en ons dagelijks leven

Wat merken we van de EU in ons dagelijks leven?
In Nederland zijn grote groepen de (volstrekt onterechte) mening toegedaan dat de EU ons alleen maar geld kost. Vooral als gezegd wordt dat Nederland een van de nettobetalers is. Het tegendeel is waar! Als handelsland verdienen wij veel meer aan de EU dan de bijdrage die Nederland aan de EU moet afstaan. Noch los van het EU-gelden dat weer teruggestort wordt in Allerlei projecten in ons land verdient Nederland door de handel enorme bedragen aan de EU. 80% van onze export gaat naar EU-landen. Dat moet iedere Nederlander genoeg zeggen.                           

Het wordt daarom tijd om ook met voorbeelden aan te geven wat de EU voor ons land betekent: provinciaal, regionaal maar ook individueel, Wat zijn de gevolgen van Europa voor ons werk, ons gezin, gezondheidszorg, onze hobby’s, reizen, veiligheid, consumentenkeuzes en sociale rechten? En welke vorm neemt Europa aan in onze steden en regio’s? 

In een 5-tal artikelen zal 50PLUS dat duidelijk maken.

Waar je ook woont, hoe je je brood ook verdient of wat je ook doet, de EU beïnvloedt jouw dagelijks leven als EU-burger. We zullen het vooral hebben over resultaten en acties van de EU die zich specifiek richten op Nederland. Alle provincies zullen aan de beurt komen.

 

Zeeland

Dit “land in zee”, zo genoemd omdat de zee diep in het land insnijdt, wordt gekenmerkt door belangrijke infrastructuurwerken. Deze beschermen Zeeland tegen de zee (waaronder de Oosterscheldekering) en verbinden de verschillende landsdelen met elkaar (zoals de Zeelandbrug en de Westerscheldetunnel). Kenmerkend voor de Zeeuwse economie is de bedrijvigheid op en rond het water (waaronder havens, handel, toerisme en visserij) en de aanwezigheid van belangrijke agrarische en chemische sectoren. Zeeland had in 2017 de laagste werkloosheid van Nederland (3,6%)

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Zeeland

 1. De EU investeert in maritieme infrastructuur waardoor Zeeland nog meer kan profiteren van de Europese interne markt. Concreet draagt de EU €48 miljoen bij aan de nieuwe sluis die de binnenscheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk moet vergemakkelijken. Hierdoor zal de haven van Terneuzen ook grotere zeeschepen kunnen ontvangen, wat tot meer handel zal leiden.

Samenwerking tussen Europese grensregio’s is van belang om grensoverschrijdende problemen aan te pakken en regionale groei te bevorderen. De EU heeft €153 miljoen beschikbaar gesteld om projecten rondom de grens tussen Vlaanderen en Nederland te subsidiëren. Een voorbeeld is Improved Water” dat zich richt op de Vlaams-Nederlands delta. Hierbij werd een installatie ontwikkeld (en voor het eerst getest in Sluiskil) waardoor water op een duurzamere manier wordt gebruikt in industriële processen.

 1. Zeeland is een voortrekker op het gebied van de duurzame kweek van vis en schelpdieren. De EU ondersteunt dit door financiële steun te geven aan projecten waarbij innovatieve opkweeksystemen worden ontwikkeld voor oesters in Yerseke en tong in Kamperland. De EU zet zich ook in voor een duurzame en kennisintensieve landbouwsector. Concrete voorbeelden zijn een project in Rilland dat zich toespitst op de veredeling van aardappelen en een project in Middelburg waarbij een systeem wordt ontwikkeld voor zelfrijdende machines voor de landbewerking.

 

Drenthe 

Drenthe is een dunbevolkte provincie met een landelijk karakter en prachtige natuurgebieden. De economische vooruitzichten zijn gunstig, al groeide de economie er in 2017 trager dan in de meeste andere provincies en was de werkloosheid met 4,9% gemiddeld. Het midden- en kleinbedrijf vormt meer dan 95% van het bedrijfsleven en is daarmee de motor van de Drentse economie. Belangrijke sectoren zijn de dienstensector (commerciële activiteiten, zorg), industrie (o.a. sensortechnologie) en landbouw.

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Drenthe

 1. Voor Drenthe is samenwerking met aangrenzende regio’s belangrijk om grensoverschrijdende problemen aan te pakken en de regionale economie te stimuleren. De EU draagt hieraan bij. Zo staat een bedrag van ca. €440 miljoen ter beschikking om projecten in de Nederlands-Duitse grensregio in de periode 2014-2020 te subsidiëren. Een voorbeeld van een project is Common Care, een samenwerking tussen Noord-Nederlandse en Duitse zorgaanbieders voor het verbeteren van het zorgaanbod dichtbij huis.
 2. De EU draagt bij aan de ontwikkeling van een innovatieve kenniseconomie in Drenthe. Het project ‘Kennis en Innovatie’ stimuleert bijvoorbeeld kennisontwikkeling bij het Drentse mkb. Ook steunt de EU verschillende projecten die hoogtechnologische producten ontwikkelen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van energiezuinige en intelligente straatverlichting in Emmen, de ontwikkeling van een microserver met grote rekenkracht en laag energieverbruik in Dwingeloo, en de biofarmaceutische productie van antilichamen tegen o.a. kanker in Nieuw-Amsterdam.
 3. Innovatie in de Drentse landbouwsector wordt door de EU gesteund. Voorbeelden zijn EU-subsidies voor onderzoek naar planten die de bodem kunnen saneren in Wijster en de ontwikkeling van een intelligent irrigatiesysteem voor aardappelen in Geesbrug.
 4. In Drenthe liggen 14 natuurgebieden die door EU-regelgeving worden beschermd. Een voorbeeld hiervan is het nationaal park Dwingelderveld, het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa.  

Flevoland 

In de jongste provincie van Nederland zijn zakelijke dienstverlening, handel en landbouw belangrijke economische sectoren. De huidige bevolkingsgroei houdt de komende decennia naar verwachting aan als gevolg van toestroom uit de Randstad. Flevoland en Almere waren in 2017 de provincie (4,2%) en stad (4,9%) met de hoogste economische groei van Nederland. Desalniettemin lag de provinciale werkloosheid in 2017 met 5,6% boven het landelijk gemiddelde van 4,9%. Lelystad Airport wil vanaf 2020 vakantievluchten binnen Europa aanbieden.

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Flevoland

 1. De EU steunt innovatie en werkgelegenheid in de provincie. Een voorbeeld is de EU-bijdrage aan het Technofonds Flevoland, waarop jonge bedrijven een beroep kunnen doen. Ook is een EU-subsidie verleend aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland om innovatief ondernemerschap te ondersteunen.
 2. EU-subsidies hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een betere leefbaarheid. In Almere is bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het stadscentrum verbeterd en in Lelystad zijn de kwaliteit van de nieuwe havenkom, de Atolwijk en de Boswijk vergroot.
 3. In Lelystad bevindt zich het enige instituut in Nederland (Centraal Veterinair Instituut) waar onderzoek wordt gedaan naar voor dieren besmettelijke ziekten (bijv. varkenspest). De EU heeft de bouw van een nieuwe onderzoeksfaciliteit medegefinancierd, waardoor nu ook onderzoek kan worden gedaan naar ziekten die overdraagbaar zijn op mensen (o.a. vogelgriep). Ook heeft de EU bijgedragen aan de realisatie van een nieuwe campus.
 4. De EU heeft geld beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling. Boeren, waterschappen en kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan innovatie en duurzaamheid, waarbij de nadruk ligt op jonge boeren, natuurbehoud en waterkwaliteit.
 5. In Flevoland liggen negen natuurgebieden die door EU-regels worden beschermd, waaronder de Veluwerandmeren en het IJsselmeer. Dankzij deze bescherming kan iedereen van de mooie natuur in de provincie genieten.     

Friesland 

Friesland staat bekend om de vele wateren, maar kent ook fraaie bossen, duinen en veengebieden. Toerisme, zowel op het vasteland als op de Waddeneilanden, vormt een belangrijke inkomstenbron evenals de industrie, landbouw en visserij. De provincie krijgt de komende decennia te maken met bevolkingskrimp en vergrijzing. In 2017 lag de Friese werkloosheid van 5,2% boven het landelijk gemiddelde en in 2017 was het de Nederlandse provincie met de op één na laagste economische groei (2,3%).

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Friesland 

 1. Leeuwarden-Fryslân was in 2018 de culturele hoofdstad van Europa. Het hele jaar door worden overal bijzondere evenementen georganiseerd voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Dit is goed voor de Friese economie en naamsbekendheid.
 2. De EU steunt innovatie, en daarmee ook werkgelegenheid, in Friesland. Een voorbeeld is de EU-subsidie voor Innofest, dat festivals in Noord-Nederland gebruikt om regionale innovatie te stimuleren. Dit project won in 2017 een Europese prijs. Ook is steun verleend aan een provinciale subsidieregeling voor ondernemers met innovatieve en klimaatvriendelijke ideeën. Verder zijn Friese projecten gesteund die innovaties in de gehele noordelijke regio aanjagen, waaronder in de circulaire economie en (serious) gamesindustrie.
 3. Friese initiatieven die op de vergrijzing inspelen ontvangen EU-steun. Voorbeelden zijn een project in Sneek dat een nieuw digitaal zorgplatform ontwikkelt voor mensen die afhankelijk zijn van zorg op afstand, en een project in Heerenveen dat een nieuw systeem voor de ziekenhuissector creëert.
 4. EU-subsidies dragen bij aan een verduurzaming van de Friese visserij. Zo zijn EU-bijdragen aangewend voor onderzoek naar hergebruik van visafval in Jelsum en verduurzaming van het garnalenverwerkingsproces in Harlingen. Dit is goed voor het milieu.
 5. De EU beschermt 20 natuurgebieden, waaronder het Sneekermeergebied, de duinen op de Friese Waddeneilanden    en het Drents-Friese Wold. Dankzij deze bescherming kan iedereen van de Friese natuur genieten.

Gelderland

Gelderland, Nederlands grootste provincie, ligt dicht bij de Randstad en op de doorvoerroute van de haven van Rotterdam naar het Ruhrgebied. De regio Zuidwest-Gelderland behoorde in 2017 tot de Nederlandse regio’s met de hoogste economische groei. Ook de andere Gelderse regio’s doen het goed met innovatieve kennisinstellingen en bedrijven die op het gebied van voedsel, gezondheid en technologie tot de (wereld)top behoren. Toeristen en inwoners, onder wie steeds meer kenniswerkers uit de Randstad, waarderen er verder de ruimte en de natuur.

Wat Europa op provinciaal niveau bijdraagt – Gelderland

 1. De EU draagt bij aan de ontwikkeling van de Gelderse kenniseconomie door geld beschikbaar te stellen voor innovatie in de topsectoren. Met EU-steun wordt o.a. gewerkt aan een kosteneffectieve technologie voor CO2-afvang, een geneesmiddel voor kinderen met stofwisselingsziekten, en het terugdringen van antibioticaresistentie in de veehouderij.
 2. De Radboud Universiteit ontving voor de periode 2014-2020 al meer dan €97 miljoen subsidie uit het EU-programma Horizon 2020 voor 134 innovatieve onderzoeksprojecten. De Universiteit Wageningen en Wageningen University & Research hebben eveneens subsidies ontvangen (respectievelijk al €51 miljoen en €67 miljoen voor in totaal 230 projecten). Dit draagt bij aan de toppositie van deze instellingen.
 3. Samenwerking met de Duitse buurregio’s wordt ook aangemoedigd door de EU, o.m. op het gebied van zorginnovatie in het mkb en de leefbaarheid van dorpenGelderland werkt daarnaast met EU-steun aan de versterking van de internationale vrachtvervoersverbinding van Rotterdam via de Rijn tot Genua (Rhine Alpine Corridor). Dit is goed voor de internationale handel en levert meer werkgelegenheid in de logistieke keten op.
 4. De EU heeft eveneens geld uitgetrokken voor plattelandsontwikkeling en diverse arbeidsmarktprojecten in Gelderland.
 5. Ook helpt de EU 15 bijzondere Gelderse natuurgebieden te beschermen. Naast de Veluwe worden tal van kleinere gebieden beschermd, zoals het Stelkampsveld. “Gelderse streken, mooie streken”    

Noord-Brabant 

Noord-Brabant kende in 2017 een bovengemiddelde economische groei en is een van de best presterende provincies in Nederland. De (metropool) regio Eindhoven kende in 2017 zelfs de hoogste groei van Nederland en behoort tot de meest innovatieve regio’s van de EU. Kenmerkend is ook de hoogwaardige maakindustrie en de hoge export van goederen. De werkloosheid lag in 2017 met 4,4% onder het Nederlandse gemiddelde. De provincie telt verschillende beschermde natuurgebieden en nationale parken die een diverse natuur herbergen.

 

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Noord-Brabant      

  1. Noord-Brabant heeft de grootse positieve handelsbalans van alle Nederlandse provincies. In 2016 vertegenwoordigde het een kwart van de totale landelijke export van goederen naar niet EU-landen, waaronder chipmachines naar Zuid-Korea. Toegang tot buitenlandse markten is daarom van groot belang. Dankzij de vele handelsverdragen van de EU, zoals met Canada en Zuid-Korea, kunnen lokale bedrijven gemakkelijker en goedkoper handel drijven. Hierdoor kunnen ook nieuwe banen gecreëerd worden, bijvoorbeeld in de hightechsector.
  2. Samenwerking met aangrenzende regio’s is belangrijk voor de Noord-Brabantse economie. Verschillende Europese programma’s dragen hieraan bij. Zo subsidieert de EU met €153 miljoen euro het programma Interregio Vlaanderen-Nederland. Hierin werken Noord-Brabant, Zeeland en Limburg samen met Vlaamse regio’s in grensoverschrijdende projecten.
  3. De EU draagt bij aan de positie van Noord-Brabant als leider in innovatie. Via het EU-onderzoeksprogramma Horizon2020 kunnen bedrijven en instellingen deelnemen aan Europese onderzoeksprojecten. Zo ontvingen de universiteiten van Eindhoven en Tilburg en de bedrijven ASML en Philips reeds meer dan €260 miljoen voor meer dan 230 projecten.
  4. Noord-Brabant kent 21 gebieden die behoren tot een netwerk van door de EU beschermde natuurgebieden. Een voorbeeld hiervan zijn de prachtige Loonse en Drunens Duinen, een van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa, die ook wel de Brabantse Sahara worden genoemd.

De andere 6 provincies komen binnenkort aan de orde.

Roy Ho Ten Soeng
Adviseur Antonius Manders MEP

 

Haastige spoed is soms wel goed

Brussel boos op Toine Manders

Voor uitbreiding van de EU is unanimiteit vereist. Nederland heeft samen met Frankrijk, Spanje en Denemarken tegen toetreding door Noord Macedonië en Albanië gestemd. Toine Manders volgde het verkiezingsprogramma van 50PLUS en stemde overtuigd tegen.

Een terugblik in de tijd

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat (EGKS) is de voorloper van de EU, opgericht in 1951 door 6 landen in West Europa. Tussen 1973 en 2004 traden nog eens negen landen toe. De Europese Unie is door de jaren heen sterk gegroeid; in 2004 van 15 naar 25 leden. De uitbreiding had uiteraard ook gevolgen voor de Europese Commissie omdat elke nieuwe lidstaat ook een Eurocommissaris mocht leveren. Bulgarije en Roemenië traden in 2007 toe en Kroatië in 2013. De prioriteiten waren in die tijd vooral het verbeteren van de levenstandaard van de nieuwe lidstaten. Maar naarmate het aantal leden toenam werd de EU steeds moeilijker te besturen. De binnenlandse grenzen werden afgeschaft zonder dat alle buitengrenzen voldoende werden beveiligd.

Migratie, hét probleem

Grote groepen migranten raakten op drift. Sommige EU leden verzetten zich tegen een verdeling en opname van aantallen migranten. Dat is onder andere de motor van Engelands afkeer van de EU en de wens tot de BREXIT. Inmiddels zijn er een aantal Balkanlanden die graag lid willen worden. Albanië en Noord Macedonië zitten nu op het vinkentouw. Noord Macedonië liet zelfs zijn oorspronkelijke naam veranderen (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) om Griekenland te paaien in te stemmen met het lidmaatschap.

De overgrote meerderheid van de EU is voorstander van uitbreiding van de EU. Tóch mogen Noord Macedonië en Albanië er niet in. Er waren 136 stemmen tegen en 30 onthoudingen. De Europese Unie heeft teveel problemen die een gevolg zijn van de niet te stuiten uitbreiding van de laatste 15 jaar. Voor uitbreiding van de EU is (gelukkig) unanimiteit vereist en Nederland heeft samen met Frankrijk, Spanje en Denemarken tegen gestemd. Toine Manders volgde het verkiezingsprogramma van 50Plus en stemde overtuigd tegen.

Toetredingscriteria

Noord Macedonië (aanvraag in 2004) en Albanië (aanvraag in 2009) zitten al jaren in de wachtkamer om EU lid te mogen worden.

Volgens Toine Manders voldoen ze nog niet aan de toetredingsvoorwaarden van de EU:
– Een democratische regering
– Eerbiediging mensenrechten
– Bescherming minderheden waarborgen
– Goed functionerende markteconomie
– Bereidheid tonen om de EU regels over te nemen

Dwarsligger Manders

Toine Manders vindt dat de Rechtsstaat lang niet op orde is in die landen en de corruptie bij de overheid nog steeds groot is; bovendien schiet het niet op met de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Dat het weer netto ontvangers zijn, speelt bij zijn afweging geen rol. Als handelsland krijgen Nederlandse ondernemers immers vele mogelijkheden om zaken te doen. Maar Toine wijst ook op de toestand in de Oost Europese landen die reeds toegelaten zijn, zoals Polen en Hongarije ; Roemenië en Bulgarije. In Polen en Hongarije bestaat de scheiding der machten vooral op papier en mensenrechten nauwelijks geëerbiedigd worden. In Roemenië en Bulgarije viert corruptie nog altijd hoogtij! Daarom: eerst orde op zaken stellen alvorens aan uitbreiding van de EU te denken.

De komst van werknemers uit Midden en Oost-Europese landen die sinds 2004 lid zijn geworden van de EU heeft hier en daar voor spanningen in de samenleving gezorgd. Malafide werkgevers buiten deze werknemers uit en de huisvestingsproblemen van Oost Europeanen zijn alom bekend. Toine Manders wees er terecht op dat Albanië volgens TRANSPARENCY INTERNATIONAL een van de meest corrupte landen van Europa is en dat de Albanese Maffia in veel Europese landen (ook in Nederland !) zeer berucht is. Volgens de laatste EUROBAROMETER wordt een verdere uitbreiding van de Europese Unie door bijna de helft van de Europeanen niet gesteund! “Laten we de huidige problemen in Europa daadkrachtig aanpakken in plaats van nog meer problemen creëren”, stelt Manders terecht.

Voorstanders van een verdere uitbreiding van de EU wijzen op het gevaar dat bij (herhaalde) afwijzing de Balkanlanden wel eens hun heil zouden kunnen zoeken bij Rusland of dat er een nieuwe oorlog uitbreekt op de Balkan.

In mei 2020 wordt er wederom door regeringsleiders van de EU gesproken over toelating van Albanië en Noord Macedonië. Zowel binnen de huidige EU als in de nieuwe kandidaat-lidstaten is er veel werk aan de winkel. Want als er niets ten goede verandert, zal het standpunt van 50Plus ook dan onveranderd blijven: eerst orde op zaken stellen in de EU alvorens te gaan praten over verdere uitbreiding van de EU. De wachtkamer met kandidaat-lidstaten raakt overvol: Noord Macedonië, Albanië maar ook Servië, Montenegro zitten daarin, terwijl Kosovo, Bosnië en Herzegowina de status hebben van potentieel kandidaat- lidstaat. Zij moeten hun grensgeschillen bijleggen en meer doen dan bestrijding van corruptie en misdaad. Manders werkt daarom van harte mee aan financiële steun van de EU aan de kandidaat-lidstaten, om aan de eisen voor het lidmaatschap te kunnen voldoen.

Roy Ho Ten Soeng adviseur-medewerker
Toine Manders 50Plus/EVP lid van het Europees Parlement

Wildgroei aan verschillende lage-emissiezones (LEZ’s) en tolsystemen in EU-lidstaten belemmeren het vrije verkeer van goederen, diensten en personen in de EU

De EU stelt terecht hoge eisen aan de luchtkwaliteit in de lidstaten en het beperken van schadelijke emissies. We ervaren momenteel echter een wildgroei aan ongecoördineerde lokale maatregelen in de lidstaten om deze doelstellingen te bereiken. Hoewel de inspanningen die gedaan worden toe te juichen zijn, levert het gebrek aan coördinatie op EU-niveau een ernstige […]

Een interne markt voor kmo’s die werkt: invoering van een “versnelde procedure” bij het Europees Hof van Justitie

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen van dit jaar hebben we veel klachten van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ontvangen. Veel kmo’s geven aan dat de interne markt voor hen niet goed werkt en dat dit voor een deel te maken heeft met het feit dat Europese richtlijnen van lidstaat tot lidstaat verschillend worden toegepast.

Het gevolg is dat kmo’s op juridische obstakels stuiten wanneer ze grensoverschrijdend zaken willen doen in de EU. Daarnaast klagen kmo’s erover dat het aanhangig maken van een zaak bij het Europees Hof van Justitie (EHvJ) duur en tijdrovend is: vaak heeft het EHvJ meerdere jaren nodig om tot een uitspraak te komen. Wanneer de uitspraak er eenmaal ligt, is het marktmomentum waarschijnlijk weg en is de kmo misschien zelfs al wel failliet gegaan. We moeten de werking van de interne markt op dit punt dan ook verbeteren.

1. Deelt de Commissie deze zorgen?

2. Zo ja, gaat de Commissie dan het nodige doen om ervoor te zorgen dat het EHvJ de beschikking krijgt over een “versnelde procedure”, naar het voorbeeld van vergelijkbare procedures in meerdere lidstaten?

Deze “versnelde procedure” zou maximaal zes maanden in beslag moeten nemen en het EHvJ de mogelijkheid bieden om kmo’s in staat te stellen hun bedrijfsvoering voort te zetten tot het moment dat het Hof een uitspraak doet, hetgeen vaak jaren duurt.

European Games Award: EP moet in de herkansing

Europa kan wereldleider worden in de steeds belangrijker wordende ‘gaming’ industrie, dat vindt Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP). Hij wil hiervoor een ‘European Games Award’ instellen, een soort Europese tegenhanger van de Amerikaanse ‘Oscars’ in de filmindustrie.  Vooral educatieve games kunnen door de inzet van kunstmatige intelligentie veel Europeanen meer bij de maatschappij betrekken en hun levensstijl verbeteren.

Op 3 september stemde een nipte meerderheid in de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) tegen het idee van Toine Manders: “Nederland en Europa zijn top in de gaming sector.

Het is een snel groeiende industrie, die veel kan bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen. Door via een European Games Award jaarlijks de aandacht hiervoor te vergroten kunnen we wereldwijd nog succesvoller zijn.

Ik zal de EVP-fractie in het Parlement, waar 50PLUS lid van is, vragen om het amendement tijdens de plenaire behandeling opnieuw in stemming te brengen. We moeten alles doen om de EU wereldleider te maken in deze belangrijke sector!”