Opiniestuk AD: Maatschappij kan zo veel meer met inzet ouderen

Ouderen kunnen wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, als daarvoor de gelegenheid wordt gegeven. Maatwerk is daarbij van groot belang.

De Europese Commissie heeft onlangs haar Groenboek gepresenteerd over de kansen en uitdagingen van de vergrijzende Europese samenleving. Voor wie er nog aan twijfelde: onze ouderen zijn verre van ‘dor hout’. Integendeel, de vergrijzing leidt zelfs tot een win-winsituatie, als we er samen de schouders onder zetten en focussen op een goede gezondheid en een persoonlijke aanpak. De uitdagingen die vergrijzing met zich mee brengt, zijn alom bekend: het aandeel van ouderen in de totale bevolking neemt toe, het aantal pensioengerechtigden stijgt en het aantal werkenden op de arbeidsmarkt daalt. Dit drukt op de houdbaarheid van onze socialezekerheidsstelsels en economische groei. Het positieve geluid wordt echter onvoldoende gehoord en de kansen not te weinig verzilverd.

Een gezonde levensstijl
De bevolkingspiramide is veranderd. Waar jongeren vroeger ruim in de meerderheid waren, is nu grofweg 45 procent van de bevolking 50 jaar of ouder en dit aandeel groeit. Gezond en actief ouder worden is een belangrijk deel van de oplossing. Het is tijd dat overheden en ouderenorganisatie versterkt inzetten op het bevorderen van een gezonde levensstijl en gezonde voedingspatronen. Het is goed dat de plannen van de Europese Commissie rekening houden met de impact van het ouder worden op alle generaties en levensfasen. De mate waarin ouderen in de samenleving en op de werkvloer actief kunnen blijven, heeft invloed op hun welzijn. ‘Jongere’ ouderen hebben daarbij andere behoeften dan ‘oudere’ ouderen. Kwetsbare ouderen en ouderen uit plattelandsgebieden verdienen daarbij bijzondere aandacht. Een meer persoonlijke aanpak is belangrijk, ouderen worden nu nog veel te vaak op een hoop gegooid.

Het meester-gezel-model
Zowel de ouderen als de samenleving als geheel verdienen beter. Een ander voordeel van deze levensloopbenadering is een betere inzet van de kennis en ervaring van ouderen op de arbeidsmarkt bij het opleiden van jongeren. Het meester-gezel-model, waar jong en oud van elkaar leren, sluit hier naadloos bij aan. Werkgevers doen ook zichzelf tekort door alleen nieuw talen in te willen ‘kopen’ in plaats van bestaand talent intern de ruimte te geven. Wanneer hier verandering in komt, stelt dat ouderen in staat langer door te participeren in de maatschappij.

Zoals gezegd, de Nederlandse en Europese bevolking bestaat reeds voor de helft uit 50plussers en de andere helft wil dat graag in goede gezondheid worden. Dat gaat niet zonder slag of stoot en er is nog een wereld te winnen.

 

Vrouwendag: vanaf nu gelijke betaling mannen en vrouwen

Vandaag, op internationale vrouwendag, wil ik de ongelijkheid in de voetbalwereld aan de orde stellen. Helaas krijgen vrouwen die voor de nationale ploeg uitkomen, ook in 2021 in de meeste landen ter wereld, niet zoveel betaald als mannen. Dit is ook volgens de Europese Commissie een vorm van discriminatie en volgens Europese regels niet toegestaan. Daarom pleit ik nogmaals voor de gelijke betaling van voetbalsters. Brazilië, Noorwegen, Engeland en andere landen hebben dit reeds ingevoerd. Europa mag hierin niet achterblijven! Ik heb aan alle politici uit mijn fractie in het Europees Parlement (de christendemocratische EVP) gevraagd een brief te schrijven aan hun nationale voetbalbonden waarin ze vragen om voortaan vrouwelijke voetballers die voor het nationale elftal uitkomen net zoveel te betalen als de mannen. Zelf heb ik het voorbeeld willen geven door hierover een brief te sturen aan de KNVB.

Mijn brief aan KNVB
Betreft: Gelijke betaling voor mannen en vrouwen die in het nationale voetbalelftal spelen

Anno 2021 is gelijke betaling voor mannen en vrouwen die spelen nationale professionele voetbalteams nog steeds de absolute uitzondering, zowel in Europa als wereldwijd. Echter, Brazilië, Noorwegen, Engeland en andere landen hebben deze gelijke betaling reeds ingevoerd.

In antwoord op mijn recente parlementaire vraag, bevestigde Europees commissaris Dalli dat “Wanneer mannelijke en vrouwelijke voetballers die in het nationale ploeg spelen zonder een evenredige en gerechtvaardigde reden anders betaal worden, dan druist dat in tegen het beginsel van gelijke beloning in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de herschikte Richtlijn 2006/54/EG. De herschikte richtlijn verbiedt directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht, met inbegrip van genderspecifieke loondiscriminatie.”

De situatie is duidelijk. Daarom roep ik u op om in actie te komen en het goede voorbeeld van Brazilië, Noorwegen, Engeland en andere landen te volgen, de EU-wetgeving op dit gebied te respecteren en de situatie onmiddellijk te corrigeren.

Tevens is mij opgevallen dat in artikel 20 van het FIFA regelement het vrouwenvoetbal uitdrukkelijk is uitgesloten van het systeem van opleidingsvergoeding, dat in 2001 in op voorspraak van onder andere toenmalig Eurocommissaris Viviane Reding, Harry van Raaij, Henk Kesler en ondergetekende is ingevoerd. Genoemd artikel is eveneens een duidelijk geval van discriminatie. Onder andere de NOS berichtte hierover. Mijn brief hierover aan de FIFA leverde geen bevredigend antwoord op. Ik roep de KNVB op zich binnen de FIFA in te zetten om de betreffende passage in artikel 20 van het FIFA-regelement te schrappen.

Materiaal uit de oude doos:

📽 YouTube: Vergoeding voor jeugdspelers

 

Uw Ouderengezant in Nederland en Europa

Bijna 9 maanden geleden maakte ik de overstap naar het CDA. Op die manier kan ik mijn werk in het Europees Parlement nog beter voortzetten en als speciaal Ouderengezant effectiever werken aan de vertegenwoordiging van ouderen in de politiek.

In dit blog wil ik jullie graag meer vertellen over mijn werk als Ouderengezant. Want ik krijg vaak de vraag: “Wat doe je zoal als Ouderengezant, met wie spreek je en wat probeer je te bereiken?”

Het is goed om te weten dat het bij mijn werk als Europarlementariër niet altijd en uitsluitend over ouderen gaat. De onderwerpen binnen mijn portefeuille zijn daar niet altijd geschikt voor, maar bij de voorbereiding kijken we wel zoveel mogelijk door de bril van ouderen.

De afgelopen maanden heb ik veel interessante en leerzame gesprekken gevoerd met ouderen en met ouderenorganisaties. Dat is van groot belang; op die manier kan ik de wereld van ouderen nog beter begrijpen. Al deze kennis en informatie kan ik goed gebruiken in mijn parlementaire werk.

In gesprek met ouderen en het maatschappelijk middenveld
Zo sprak ik met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), met de KBO-PCOB, met het Nationaal Ouderenfonds en met de ANBO. Grotere organisaties die zich enorm inzetten voor ouderen. Iedere organisatie op zijn eigen manier, met hun eigen achtergrond en missie, maar allemaal vol enthousiasme en energiek. Het ging over pensioenen, preventie, gezond ouder worden, veiligheid (digitaal en in de woonomgeving), eenzaamheid, mantelzorg en nog veel meer. We onderhouden goed contact, zeker als het gaat om het raakvlak tussen ouderen en Europees beleid.

Preventie en gezond ouder worden heeft mijn volle aandacht. In mijn ogen van groot belang als we de vergrijzing in Nederland en in Europa in goede banen willen leiden. Als we echt investeren in preventie, gezond eten en drinken en bewegen verhogen we de levenskwaliteit en houden we op termijn ook de kosten van de gezondheidszorg en de ouderenzorg behapbaar. Daarover heb ik ook gesprekken gevoerd met het Kenniscentrum Sport en Bewegen, met de Leyden Academy, maar ook bijvoorbeeld met Onze Markt. Want naast goede voeding heeft ook de wijze van telen, duurzaamheid en eerlijke prijzen mijn volle aandacht.

In vrijwel alle gesprekken gaat het ook over pensioenen. De achterblijvende indexatie en de dreigende kortingen zijn voor veel ouderen een grote zorg. En dat begrijp ik goed. In de gesprekken met Koepel Gepensioneerden en FNV Senioren heb ik veel achtergrondinformatie ontvangen. De koopkracht van ouderen blijft een belangrijk aandachtspunt, zeker als het gaat om ouderen die te maken krijgen met hoge zorgkosten met eigen bijdragen en eigen risico.

Binnen het CDA en met ouderen heb ik hier ook veel contacten over. Alle input uit deze gesprekken gebruik ik ook binnen de partij. Ik bespreek het met CDA Senioren, met Tweede Kamerleden, met leden van het landelijk bestuur, met de CDA Bestuurdersvereniging (BSV) en onlangs met kandidaat-Kamerleden Lucille Werner, Derk Boswijk, Inge van Dijk en Henri Bontenbal. Inspirerende gesprekken met als belangrijkste doel het verbeteren van de positie van ouderen, aandacht voor de vergrijzing en ‘ouderen’ op het netvlies houden van al mijn collega’s binnen het CDA en het Europees Parlement. Dit heeft onder andere geresulteerd in een apart hoofdstuk over ouderen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen: ‘Meer aandacht en zorg voor onze ouderen’.

De Europese Agenda
Het is goed om te weten dat het CDA Senioren lid is van de Europese Senioren Unie (ESU). De ESU is met ongeveer 1.250.000 leden de grootste politieke seniorenorganisatie in Europa, lid van de Europese Volkspartij (EVP) en vertegenwoordigd in 27 landen met ruim 30 organisaties. De komende jaren gaan we de samenwerking met de ESU verder optimaliseren. Inmiddels heb ik een goed gesprek gehad met An Hermans, de voorzitter van de ESU. Zij heeft tijdens een goed bezocht webinar in februari (georganiseerd door CDA Senioren) een hoopvolle speech gehouden. Ook Wopke Hoekstra was van de partij en zelf mocht ik ook een bijdrage leveren. Voor herhaling vatbaar wat mij betreft. Tot slot vertel ik u nog wat meer over twee activiteiten die de komende maanden gaan spelen. Ten eerste heeft de Europese Commissie eind januari een groenboek gepresenteerd als aanzet voor een breed beleidsdebat over de uitdagingen en kansen die de vergrijzende Europese samenleving biedt. In dit groenboek wordt de impact van deze demografische trend op onze economie en samenleving uiteengezet.Uiteraard zal ik als ouderengezant en als Europarlementariër veel aandacht geven aan dit groenboek.

Doet u mee?
In twee te plannen online bijeenkomsten wil ik dit groenboek graag bespreken met wethouders en raadsleden van het CDA (in samenwerking met de BSV) én met ouderen en ouderenorganisaties. Binnenkort volgt meer informatie. Ten tweede ben ik al langere tijd actief met het opzetten van een netwerk voor actieve vijftigplussers. Een netwerk met informatievoorziening, politiek en debat in combinatie met vriendschap en gezelligheid. Door corona loopt dit anders dan gepland, maar op de achtergrond zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Zodra het kan vertel ik u meer.

Toine Manders.
8 maart 2021

Stemmogelijkheden voor 70-plussers

Geachte kiezer van 70 jaar en ouder,

Het is u vast niet ontgaan, de verkiezingen komen eraan. Nederland gaat binnenkort naar de stembus om nieuwe Tweede Kamerleden te kiezen. Ook u kunt uw stem weer laten horen!

Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

  1. Stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021. Neem uw stempas, identiteitsbewijs en mondkapje mee!
  2. Een volmacht geven aan een andere kiezer. U vult op de achterkant van uw stempas (‘bij Volmacht’) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen en ondertekent deze. Doe dit samen met de persoon die u wilt bemachtigen. Laat de persoon die voor u gaat stemmen (‘de gemachtigde’ of de ‘volmachtnemer’) de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Geef de gemachtigde ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee of laat een goed leesbare foto maken met de telefoon of tablet.
  3. Per brief stemmen. Dit is een nieuwe mogelijkheid! Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stemplusplas en een gezondheidscheck (enkele vragen over het coronavirus). Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.

Heeft u vragen over het stemmen per brief: bel dan de telefonische informatielijn 0800-1351. De telefonische hulplijn is 7 dagen per week geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

Als CDA-ouderengezant vraag ik u om uw stem niet verloren te laten gaan. Maar gebruik van één van deze drie mogelijkheden om uw stem te laten horen. En ja, natuurlijk heb ik een stemadvies voor u: stem CDA.

 

Met vriendelijke groet,

Toine Manders,
Lid Europees Parlement & Ouderengezant CDA

Transparante mondmaskers: Gezondheidsunie

In Europa lijden 34,4 miljoen volwassenen aan gehoorverlies. Velen van hen kampen met problemen zoals isolatie en uitsluiting, omdat ze niet gemakkelijk kunnen communiceren wanneer ze een mondmasker dragen. 📽 Bekijk deel 1 en deel 2 van mijn bijdrage in het debat.

Om te kunnen communiceren (door middel van liplezen en gezichtsgebaren), worden niet-goedgekeurde transparante maskers gebruikt, waardoor hun gezondheid in gevaar komt. Anderen verlaten hun huis nauwelijks als gevolg van de angst om niet te kunnen communiceren. Transparante maskers zijn in dit geval een effectieve oplossing. Deze maskers stellen mensen die in gebarentaal communiceren, in staat om de gezichtsuitdrukkingen en gebaren te zien die horen bij de beweging van hun handen.

De industrie is erin geslaagd om binnen een bepaalde periode een vaccin te ontwikkelen die ons hopelijk uit deze pandemie kan helpen. Helaas heeft elke Lidstaat weer andere regels wat betreft het gebruik van mondmaskers. Het is een trieste zaak dat er in deze periode geen effectieve Europese oplossing is gekomen voor een goedgekeurde transparante masker. Dit betekend dat 34,4 miljoen Europeanen problemen hebben om te communiceren of deel te nemen in de samenleving. Dit laat zien dat Europa een gezondheidsunie moet worden.”

Veilige, gecertificeerde transparante maskers dragen bij aan verbeterde communicatiemogelijkheden en non-discriminatie, vooral voor miljoenen ouderen, mensen met gehoorverlies en tevens voor zorgmedewerkers in Nederland en de Europese Unie. Niemand mag namelijk achterblijven. Daarom riep ik vorige week de Europese Commissie op om te zorgen voor het opstellen en controleren van een EU-standaard voor veilige, transparante maskers. Het zien van gezichtsuitdrukkingen tijdens het spreken helpt mensen elkaar beter te begrijpen en maakt het gebruik van gebarentaal veilig mogelijk. Dat brengt ons dichter bij elkaar in deze pandemie.

Innoveren, produceren, exporteren en boterhammen smeren

De groene en digitale transitie veranderen de manier waarop we leven en werken. De COVID-19-pandemie heeft de digitale transitie versneld en heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de carrièremogelijkheden van veel mensen in de Europese Unie. Hoewel telewerk en afstandsonderwijs voor miljoenen mensen in de EU een realiteit zijn geworden, zijn de tekortkomingen van onze huidige digitale vaardigheden ook vaak aan het licht gekomen: de reeds bestaande kloof op het gebied van digitale vaardigheden is vergroot en er ontstaan nieuwe ongelijkheden, omdat veel mensen, waaronder ouderen, niet over de vereiste digitale vaardigheden beschikken of zich op het werk of op school onvoldoende met de digitalisering vertrouwd kunnen maken. 📽 Bekijk hier mijn bijdrage in het debat.

Voor goed opgeleide, gemotiveerde werknemers en een concurrerende economie zet de Europese Unie in op ondersteuning van ‘levenslang leren’ programma’s. Veel educatieve software wordt, net als veel andere software, waarop vaak een hoge marge zit, ontwikkeld buiten de Europese Unie. Dit is een gemiste kans.

Op dit moment zijn we te afhankelijk van grote Chinese en Amerikaanse tech-bedrijven. Jarenlang hebben we nagelaten om ons onderwijssysteem en opleidingen aan te passen aan de markt. De demografische verandering zal vereisen dat Europa al haar talenten en diversiteit benut. Europa moet meer gaan investeren in onze werknemers om de economie weer op niveau te brengen. Daarnaast moeten platforms die levenslang leren mogelijk maken, meer in Europa worden gemaakt en niet in China of de Verenigde Staten. De kennis hebben we, laten we daar beter gebruik van maken! Het zit immers zo: van innoveren komt produceren, exporteren en boterhammen smeren.

Lees de vaardighedenagenda van de Commissie om een duurzamer, veerkrachtiger en rechtvaardiger Europa voor de volgende generatie op te bouwen.

 

 

 

EU-VK deal: Automatisch mechanisme voor geschillenbeslechting

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement heeft vandaag op mijn voorstel besloten dat de mechanismen voor geschillenbeslechting automatisch moeten functioneren en tevens snel afdwingbaar moeten zijn om afwijkingen van de overeenkomst door het Verenigd Koninkrijk al op voorhand te ontmoedigen.

De Europese interne markt met een gelijk speelveld voor bedrijven is een van de belangrijkste verworvenheden van de EU; een fundament voor economische groei en daarmee de verbetering van de levenskwaliteit in Europa. 

Het op Kerstavond van 2020 overeengekomen EU-VK Handels- en Samenwerkingsverdrag beschermt de integriteit van de Europese interne markt. Een robuust markttoezicht en een hoog niveau van bescherming van de rechten van EU-consumenten zijn hierin sleutelelementen. Een ‘race to the bottom’ op het gebied van sociale standaarden en mileuvoorwaarden wordt zo uitgesloten. Mocht namelijk het Verenigd Koninkrijk afwijken van Europese normen op dit gebied, is de EU gerechtigd tegenmaatregelen te nemen.

Lees de EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst hier. Of lees het advies van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming aan de Commissies Buitenlandse Zaken (AFET) en Internationale Handel (INTA) met betrekking tot de Brexit-deal: IMCO_EU-VK_Deal

 

 

 

Het medicijn voor een gezond Europa

Op woensdag 13 januari 2021 organiseerde de Europese Volkspartij (EVP) een conferentie over volksgezondheid in de EU. Samen met de Eurocommissarissen Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid), Gabriel (Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd), de Vicevoorzitter van de Europese Commissie Schinas (Europese levenswijze) en experts zoals CEO’s en hoge bestuurdersvan vaccinfabrikanten Pfizer, BioNTech, CureVac en Moderna, bespraken de Leden van het Europees Parlementde lessen en consequenties van de COVID-19 pandemie.

We hebben het allemaal gemerkt; de pandemie heeft er overduidelijk voor gezorgd dat volksgezondheid niet alleen een nationale kwestie is, maar ook een Europese. Het virus stopt immers niet bij de grens. De pandemie geeft de Europese Unie een unieke kans om meer te doen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdende medische noodsituaties. Met een gecoördineerde aanpak om onderzoek en innovatie te stimuleren, heeft Europa een tastbaar verschil gemaakt in het leven van mensen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de ontwikkeling en de productie van COVID-19 vaccins. En aansluitend door centrale inkoop van de vaccins voor alle EU-landen. Maar wat was het echte medicijn, waardoor we nu bij het begin van het einde van de pandemie aan zijn gekomen?

Op zoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van COVID-19 vaccins heeft de EU laten zien wat er gerealiseerd kan worden door een goede samenwerking. De Europese samenwerking op het gebied van volksgezondheid en innovatie blijkt hét medicijn te zijn om dodelijke ziekten en mogelijke toekomstige pandemieën te bestrijden. Tijdens de conferentie merkte ik dat iedereen enthousiast was om zij aan zij te werken aan een Europese gezondheidsunie. Het is een wonderlijke gebeurtenis op Europees niveau. Zo is vorig jaar april binnen twintig dagen een actieplan opgesteld en een platform gecreëerd om in real time onderzoek data uit te wisselen binnen grote en kleine bedrijven in de Europese Unie. Daarom is het belangrijk dat EU-data, vooral gezondheidsdata, in de EU blijft.

De EVP gelooft dat wat we hebben gedaan voor de bestrijding van de COVID-19 pandemie, we ook kunnen doen voor de bestrijding van andere ziekten, zoals Alzheimer en kanker. Ik ben van mening dat de politieke leiders van de Lidstaten hun ogen en oren moeten openen en moeten luisteren naar wat er leeft, want kennelijk delen veel mensen deze mening.

📽 Bekijk de vlog hier via Facebook of hier via YouTube.

De vruchten van de Europese interne markt

Op maandag 4 januari, de eerste werkdag van het jaar 2021, bezocht ik ‘Shop Apotheke‘ in hun zojuist geopende logistieke centrum in de logistieke en supply chain hub in Sevenum, bij Venlo.

Een snelgroeiende, sinds 2001 bestaande internet apotheek met meer dan 1200 werknemers, waarvan de meesten in Nederland, die nu in 7 Europese landen actief is. Een prima voorbeeld van een succesvol en innovatief e-commerce bedrijf dat er niet was geweest zonder de Europese interne markt, waarvan Nederland de vruchten plukt qua economische groei en werkgelegenheid.

Deze investering in Sevenum is er immers voor een belangrijk deel gekomen vanwege de in volle gang zijnde invoering van het digitale doktersrecept in steeds meer de EU-landen. EU-regels over grensoverschrijdende gezondheidszorg schrijven immers voor dat EU burgers in alle 25 deelnemende EU-landen uiterlijk in 2025 gebruik moeten kunnen maken van een digitaal doktersrecept. Dat recept moet ook in een ander land dan hun thuisland kunnen worden gebruikt. Hiermee komt een goed functionerende Europese interne markt voor apotheken een grote stap dichterbij. Internetbedrijven als Shop Apotheke maken nu volop gebruik van de nieuwe mogelijkheden die dat biedt.

De volgende stap voor het bedrijf is de ontwikkeling van een e-commerce platform, waardoor ook andere aanbieders in de toekomst hun producten via Shop Apotheke aan kunnen bieden. Vergelijk het maar met bedrijven als Bol.com en Amazon.

Op dit moment is de EU bezig met de broodnodige hervorming van de ruim 20 jaar oude e-commerce richtlijn, de voorstellen van de Europese Commissie voor een ‘Digital Services Act‘ (DSA) en een ‘Digital Markets Act‘ (DMA) liggen sinds 15 december vorig jaar op tafel. Het Europees Parlement begint binnenkort met de behandeling ervan. Wat mij betreft dient deze wetgeving er onder meer toe bij te dragen nog bestaande hindernissen uit de weg te ruimen en er zo voor te zorgen dat online bedrijven, klein en groot, op ooghoogte kunnen concurreren met hun collega’s en met ‘offline’ bedrijven. Zo versterken we de Nederlandse en Europese e-commerce sector en verminderen we Amerikaanse en Chinese dominantie op dit gebied.

📽 Bekijk de vlog hier via Facebook of hier via YouTube.

 

FD: Brussel haalt teugels bij big tech