Innoveren, produceren, exporteren en boterhammen smeren

De groene en digitale transitie veranderen de manier waarop we leven en werken. De COVID-19-pandemie heeft de digitale transitie versneld en heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de carrièremogelijkheden van veel mensen in de Europese Unie. Hoewel telewerk en afstandsonderwijs voor miljoenen mensen in de EU een realiteit zijn geworden, zijn de tekortkomingen van onze huidige digitale vaardigheden ook vaak aan het licht gekomen: de reeds bestaande kloof op het gebied van digitale vaardigheden is vergroot en er ontstaan nieuwe ongelijkheden, omdat veel mensen, waaronder ouderen, niet over de vereiste digitale vaardigheden beschikken of zich op het werk of op school onvoldoende met de digitalisering vertrouwd kunnen maken. 📽 Bekijk hier mijn bijdrage in het debat.

Voor goed opgeleide, gemotiveerde werknemers en een concurrerende economie zet de Europese Unie in op ondersteuning van ‘levenslang leren’ programma’s. Veel educatieve software wordt, net als veel andere software, waarop vaak een hoge marge zit, ontwikkeld buiten de Europese Unie. Dit is een gemiste kans.

Op dit moment zijn we te afhankelijk van grote Chinese en Amerikaanse tech-bedrijven. Jarenlang hebben we nagelaten om ons onderwijssysteem en opleidingen aan te passen aan de markt. De demografische verandering zal vereisen dat Europa al haar talenten en diversiteit benut. Europa moet meer gaan investeren in onze werknemers om de economie weer op niveau te brengen. Daarnaast moeten platforms die levenslang leren mogelijk maken, meer in Europa worden gemaakt en niet in China of de Verenigde Staten. De kennis hebben we, laten we daar beter gebruik van maken! Het zit immers zo: van innoveren komt produceren, exporteren en boterhammen smeren.

Lees de vaardighedenagenda van de Commissie om een duurzamer, veerkrachtiger en rechtvaardiger Europa voor de volgende generatie op te bouwen.

 

 

 

EU-VK deal: Automatisch mechanisme voor geschillenbeslechting

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement heeft vandaag op mijn voorstel besloten dat de mechanismen voor geschillenbeslechting automatisch moeten functioneren en tevens snel afdwingbaar moeten zijn om afwijkingen van de overeenkomst door het Verenigd Koninkrijk al op voorhand te ontmoedigen.

De Europese interne markt met een gelijk speelveld voor bedrijven is een van de belangrijkste verworvenheden van de EU; een fundament voor economische groei en daarmee de verbetering van de levenskwaliteit in Europa. 

Het op Kerstavond van 2020 overeengekomen EU-VK Handels- en Samenwerkingsverdrag beschermt de integriteit van de Europese interne markt. Een robuust markttoezicht en een hoog niveau van bescherming van de rechten van EU-consumenten zijn hierin sleutelelementen. Een ‘race to the bottom’ op het gebied van sociale standaarden en mileuvoorwaarden wordt zo uitgesloten. Mocht namelijk het Verenigd Koninkrijk afwijken van Europese normen op dit gebied, is de EU gerechtigd tegenmaatregelen te nemen.

Lees de EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst hier. Of lees het advies van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming aan de Commissies Buitenlandse Zaken (AFET) en Internationale Handel (INTA) met betrekking tot de Brexit-deal: IMCO_EU-VK_Deal

 

 

 

Het medicijn voor een gezond Europa

Op woensdag 13 januari 2021 organiseerde de Europese Volkspartij (EVP) een conferentie over volksgezondheid in de EU. Samen met de Eurocommissarissen Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid), Gabriel (Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd), de Vicevoorzitter van de Europese Commissie Schinas (Europese levenswijze) en experts zoals CEO’s en hoge bestuurdersvan vaccinfabrikanten Pfizer, BioNTech, CureVac en Moderna, bespraken de Leden van het Europees Parlementde lessen en consequenties van de COVID-19 pandemie.

We hebben het allemaal gemerkt; de pandemie heeft er overduidelijk voor gezorgd dat volksgezondheid niet alleen een nationale kwestie is, maar ook een Europese. Het virus stopt immers niet bij de grens. De pandemie geeft de Europese Unie een unieke kans om meer te doen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdende medische noodsituaties. Met een gecoördineerde aanpak om onderzoek en innovatie te stimuleren, heeft Europa een tastbaar verschil gemaakt in het leven van mensen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de ontwikkeling en de productie van COVID-19 vaccins. En aansluitend door centrale inkoop van de vaccins voor alle EU-landen. Maar wat was het echte medicijn, waardoor we nu bij het begin van het einde van de pandemie aan zijn gekomen?

Op zoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van COVID-19 vaccins heeft de EU laten zien wat er gerealiseerd kan worden door een goede samenwerking. De Europese samenwerking op het gebied van volksgezondheid en innovatie blijkt hét medicijn te zijn om dodelijke ziekten en mogelijke toekomstige pandemieën te bestrijden. Tijdens de conferentie merkte ik dat iedereen enthousiast was om zij aan zij te werken aan een Europese gezondheidsunie. Het is een wonderlijke gebeurtenis op Europees niveau. Zo is vorig jaar april binnen twintig dagen een actieplan opgesteld en een platform gecreëerd om in real time onderzoek data uit te wisselen binnen grote en kleine bedrijven in de Europese Unie. Daarom is het belangrijk dat EU-data, vooral gezondheidsdata, in de EU blijft.

De EVP gelooft dat wat we hebben gedaan voor de bestrijding van de COVID-19 pandemie, we ook kunnen doen voor de bestrijding van andere ziekten, zoals Alzheimer en kanker. Ik ben van mening dat de politieke leiders van de Lidstaten hun ogen en oren moeten openen en moeten luisteren naar wat er leeft, want kennelijk delen veel mensen deze mening.

📽 Bekijk de vlog hier via Facebook of hier via YouTube.

De vruchten van de Europese interne markt

Op maandag 4 januari, de eerste werkdag van het jaar 2021, bezocht ik ‘Shop Apotheke‘ in hun zojuist geopende logistieke centrum in de logistieke en supply chain hub in Sevenum, bij Venlo.

Een snelgroeiende, sinds 2001 bestaande internet apotheek met meer dan 1200 werknemers, waarvan de meesten in Nederland, die nu in 7 Europese landen actief is. Een prima voorbeeld van een succesvol en innovatief e-commerce bedrijf dat er niet was geweest zonder de Europese interne markt, waarvan Nederland de vruchten plukt qua economische groei en werkgelegenheid.

Deze investering in Sevenum is er immers voor een belangrijk deel gekomen vanwege de in volle gang zijnde invoering van het digitale doktersrecept in steeds meer de EU-landen. EU-regels over grensoverschrijdende gezondheidszorg schrijven immers voor dat EU burgers in alle 25 deelnemende EU-landen uiterlijk in 2025 gebruik moeten kunnen maken van een digitaal doktersrecept. Dat recept moet ook in een ander land dan hun thuisland kunnen worden gebruikt. Hiermee komt een goed functionerende Europese interne markt voor apotheken een grote stap dichterbij. Internetbedrijven als Shop Apotheke maken nu volop gebruik van de nieuwe mogelijkheden die dat biedt.

De volgende stap voor het bedrijf is de ontwikkeling van een e-commerce platform, waardoor ook andere aanbieders in de toekomst hun producten via Shop Apotheke aan kunnen bieden. Vergelijk het maar met bedrijven als Bol.com en Amazon.

Op dit moment is de EU bezig met de broodnodige hervorming van de ruim 20 jaar oude e-commerce richtlijn, de voorstellen van de Europese Commissie voor een ‘Digital Services Act‘ (DSA) en een ‘Digital Markets Act‘ (DMA) liggen sinds 15 december vorig jaar op tafel. Het Europees Parlement begint binnenkort met de behandeling ervan. Wat mij betreft dient deze wetgeving er onder meer toe bij te dragen nog bestaande hindernissen uit de weg te ruimen en er zo voor te zorgen dat online bedrijven, klein en groot, op ooghoogte kunnen concurreren met hun collega’s en met ‘offline’ bedrijven. Zo versterken we de Nederlandse en Europese e-commerce sector en verminderen we Amerikaanse en Chinese dominantie op dit gebied.

📽 Bekijk de vlog hier via Facebook of hier via YouTube.

 

FD: Brussel haalt teugels bij big tech

Telegraaf: Recht op reparatie stap dichterbij

Het Europees Parlement wil meer duurzaamheid door het stimuleren van hergebruik en reparatie en door praktijken van fabrikanten aan te pakken die de levensduur van producten kunstmatig inkorten. 

Het rapport over een duurzamere interne markt werd plenair aangenomen met 395 stemmen voor, 94 tegen en 207 onthoudingen. De EP-leden riepen de Europese Commissie op om consumenten een ‘recht op reparatie’ te geven. Om dat te bereiken, moeten reparaties aantrekkelijker, systematischer en betaalbaarder worden door garantieperiodes te verlengen, door garantie te verlenen op vervangen onderdelen en door de toegang tot informatie over reparatie en onderhoud te vergemakkelijken. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op het ‘recht op reparatie’ van kapotte apparaten, vindt het Europees Parlement. We hebben geen behoefte aan goedkope Chinese rommel.

De EP-leden pleiten ook voor meer ondersteuning voor de handel in tweedehands artikelen. Daarnaast roepen ze op tot het nemen van maatregelen die praktijken aanpakken die de levensduur van een product kunstmatig inkorten en duurzame productie stimuleren. Het EP eist tevens, op mijn herhaald verzoek, de invoering van een universele oplader om zo het elektronisch afval te verminderen. Ook vraagt het EP een systeem van etikettering voor producten en diensten met informatie over hun duurzaamheid (bv. een gebruiksmeter en duidelijke informatie over de geschatte levensduur van een product).

Veel steun van burgers
Volgens een Eurobarometer-enquête zou 77 procent van de Europese burgers apparaten eerder repareren dan ze te vervangen; 79 procent vindt dat fabrikanten wettelijk verplicht moeten zijn om de reparatie van digitale apparaten of de vervanging van hun afzonderlijke onderdelen te vergemakkelijken.

Lees verder:
Artikel Telegraaf: vijf vragen over recht op reparatie
Resolutie Europees Parlement: universele oplader voor mobiele radioapparatuur
Radioapparatuur richtlijn 2014

Alle talent telt!

Wanneer alle inwoners van Nederland hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, is dat goed voor zowel het individu als voor de economie. Sommige groepen blijven in dit opzicht nog achter, waaronder nieuwkomers. Veel mensen zijn niet blij met migranten, ook omdat velen geloven dat deze nieuwkomers vooral economische vluchtelingen zijn die willen profiteren van ons stelsel van sociale zekerheid. Er zijn op dit gebied natuurlijk problemen die besproken, aangepakt en opgelost moeten worden. Maar vele nieuwkomers hebben talenten die ons bedrijfsleven en de zorg goed kunnen gebruiken. Zij willen graag aan de slag, maar mogen vaak niet. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten bij het helpen ontwikkelen van talenten en vaardigheden middels de European Skills Agenda. Ook bij het vergelijkbaar maken van kwalificaties, vooral van belang voor nieuwkomers.

Een van de meest veelbelovende corona vaccins, dat van BioNTech-Pfizer, is ontwikkeld door Turkse immigranten in Duitsland: Uğur Şahin, de CEO van BioNtech en zijn vrouw Özlem Türeci. Met financiële steun van de EU, waarmee de versnelde ontwikkeling ervan mogelijk is gemaakt. Reeds in december 2020 is de goedkeuring van dit medicijn in Europa door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) mogelijk en de productie is al gestart. Een op zichzelf staand succesverhaal, een uitzondering? Nee, zo worden bijvoorbeeld 25% van alle nieuwe bedrijven in Duitsland gestart door migranten.

In Nederland kunnen we nog meer doen om talenten van nieuwkomers te helpen ontplooien. Ik pleit er daarom voor om nieuwkomers sneller actief deel te laten nemen in de maatschappij. Zo verbeteren we tevens de integratie van diegenen die mogen blijven, en voorkomen we dat talent jaren werkeloos moet wachten op het besluit of ze mogen blijven of niet.

Akkoord over Meerjarenbegroting EU: Meer geld voor gezondheid

Het Europees Parlement heeft gisteren een akkoord bereid met de EU Lidstaten over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de lange termijnbegroting van de EU Lidstaten, voor de periode 2021-2027. Een belangrijk onderdeel van het akkoord is voor mij het ophogen van het budget voor het ‘EU4Health’ programma met EUR 3.4 mld. tot in totaal EUR 5.1 mld. Dit programma stelt de EU beter in staat om de COVID-19 pandemie te bestrijden.

MFK
Deze MFK-overeenkomst vormt een aanvulling op het financiële pakket van EUR 1824,3 mld. van de Europese regeringsleiders van afgelopen juli. Het pakket dat met het Parlement is overeengekomen omvat: een gerichte versterking van EU-programma’s, waaronder Horizon Europe, EU4Health en Erasmus+ en meer flexibiliteit om de EU in staat te stellen te reageren op onvoorziene gebeurtenissen.

EU4Health
Het EU4Health programma zal ook voorbouwen op de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19 crisis om drie hoofdprioriteiten te bevorderen: het versterken van gezondheidssystemen, geneesmiddelen beschikbaar & betaalbaar maken en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aanpakken.

Ook ligt er een focus op:

 • Extra investeringen in de gezondheidszorgstelstels in de EU Lidstaten;
 • Een persoonsgerichte en resultaatgerichte gezondheidsaanpak;
 • De aanpak van ongelijkheden op gezondheidsgebied in de EU;
 • De aanpak van geestelijke gezondheid en veroudering;
 • Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA);
 • De strijd tegen kanker

Klik HIER voor meer informatie over EU4Health

 

 

De politiek dichterbij de mensen brengen

De EU en ons dagelijks leven

Wat merken we van de EU in ons dagelijks leven?
In Nederland zijn grote groepen de (volstrekt onterechte) mening toegedaan dat de EU ons alleen maar geld kost. Vooral als gezegd wordt dat Nederland een van de nettobetalers is. Het tegendeel is waar! Als handelsland verdienen wij veel meer aan de EU dan de bijdrage die Nederland aan de EU moet afstaan. Noch los van het EU-gelden dat weer teruggestort wordt in Allerlei projecten in ons land verdient Nederland door de handel enorme bedragen aan de EU. 80% van onze export gaat naar EU-landen. Dat moet iedere Nederlander genoeg zeggen.                           

Het wordt daarom tijd om ook met voorbeelden aan te geven wat de EU voor ons land betekent: provinciaal, regionaal maar ook individueel, Wat zijn de gevolgen van Europa voor ons werk, ons gezin, gezondheidszorg, onze hobby’s, reizen, veiligheid, consumentenkeuzes en sociale rechten? En welke vorm neemt Europa aan in onze steden en regio’s? 

In een 5-tal artikelen zal 50PLUS dat duidelijk maken.

Waar je ook woont, hoe je je brood ook verdient of wat je ook doet, de EU beïnvloedt jouw dagelijks leven als EU-burger. We zullen het vooral hebben over resultaten en acties van de EU die zich specifiek richten op Nederland. Alle provincies zullen aan de beurt komen.

 

Zeeland

Dit “land in zee”, zo genoemd omdat de zee diep in het land insnijdt, wordt gekenmerkt door belangrijke infrastructuurwerken. Deze beschermen Zeeland tegen de zee (waaronder de Oosterscheldekering) en verbinden de verschillende landsdelen met elkaar (zoals de Zeelandbrug en de Westerscheldetunnel). Kenmerkend voor de Zeeuwse economie is de bedrijvigheid op en rond het water (waaronder havens, handel, toerisme en visserij) en de aanwezigheid van belangrijke agrarische en chemische sectoren. Zeeland had in 2017 de laagste werkloosheid van Nederland (3,6%)

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Zeeland

 1. De EU investeert in maritieme infrastructuur waardoor Zeeland nog meer kan profiteren van de Europese interne markt. Concreet draagt de EU €48 miljoen bij aan de nieuwe sluis die de binnenscheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk moet vergemakkelijken. Hierdoor zal de haven van Terneuzen ook grotere zeeschepen kunnen ontvangen, wat tot meer handel zal leiden.

Samenwerking tussen Europese grensregio’s is van belang om grensoverschrijdende problemen aan te pakken en regionale groei te bevorderen. De EU heeft €153 miljoen beschikbaar gesteld om projecten rondom de grens tussen Vlaanderen en Nederland te subsidiëren. Een voorbeeld is Improved Water” dat zich richt op de Vlaams-Nederlands delta. Hierbij werd een installatie ontwikkeld (en voor het eerst getest in Sluiskil) waardoor water op een duurzamere manier wordt gebruikt in industriële processen.

 1. Zeeland is een voortrekker op het gebied van de duurzame kweek van vis en schelpdieren. De EU ondersteunt dit door financiële steun te geven aan projecten waarbij innovatieve opkweeksystemen worden ontwikkeld voor oesters in Yerseke en tong in Kamperland. De EU zet zich ook in voor een duurzame en kennisintensieve landbouwsector. Concrete voorbeelden zijn een project in Rilland dat zich toespitst op de veredeling van aardappelen en een project in Middelburg waarbij een systeem wordt ontwikkeld voor zelfrijdende machines voor de landbewerking.

 

Drenthe 

Drenthe is een dunbevolkte provincie met een landelijk karakter en prachtige natuurgebieden. De economische vooruitzichten zijn gunstig, al groeide de economie er in 2017 trager dan in de meeste andere provincies en was de werkloosheid met 4,9% gemiddeld. Het midden- en kleinbedrijf vormt meer dan 95% van het bedrijfsleven en is daarmee de motor van de Drentse economie. Belangrijke sectoren zijn de dienstensector (commerciële activiteiten, zorg), industrie (o.a. sensortechnologie) en landbouw.

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Drenthe

 1. Voor Drenthe is samenwerking met aangrenzende regio’s belangrijk om grensoverschrijdende problemen aan te pakken en de regionale economie te stimuleren. De EU draagt hieraan bij. Zo staat een bedrag van ca. €440 miljoen ter beschikking om projecten in de Nederlands-Duitse grensregio in de periode 2014-2020 te subsidiëren. Een voorbeeld van een project is Common Care, een samenwerking tussen Noord-Nederlandse en Duitse zorgaanbieders voor het verbeteren van het zorgaanbod dichtbij huis.
 2. De EU draagt bij aan de ontwikkeling van een innovatieve kenniseconomie in Drenthe. Het project ‘Kennis en Innovatie’ stimuleert bijvoorbeeld kennisontwikkeling bij het Drentse mkb. Ook steunt de EU verschillende projecten die hoogtechnologische producten ontwikkelen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van energiezuinige en intelligente straatverlichting in Emmen, de ontwikkeling van een microserver met grote rekenkracht en laag energieverbruik in Dwingeloo, en de biofarmaceutische productie van antilichamen tegen o.a. kanker in Nieuw-Amsterdam.
 3. Innovatie in de Drentse landbouwsector wordt door de EU gesteund. Voorbeelden zijn EU-subsidies voor onderzoek naar planten die de bodem kunnen saneren in Wijster en de ontwikkeling van een intelligent irrigatiesysteem voor aardappelen in Geesbrug.
 4. In Drenthe liggen 14 natuurgebieden die door EU-regelgeving worden beschermd. Een voorbeeld hiervan is het nationaal park Dwingelderveld, het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa.  

Flevoland 

In de jongste provincie van Nederland zijn zakelijke dienstverlening, handel en landbouw belangrijke economische sectoren. De huidige bevolkingsgroei houdt de komende decennia naar verwachting aan als gevolg van toestroom uit de Randstad. Flevoland en Almere waren in 2017 de provincie (4,2%) en stad (4,9%) met de hoogste economische groei van Nederland. Desalniettemin lag de provinciale werkloosheid in 2017 met 5,6% boven het landelijk gemiddelde van 4,9%. Lelystad Airport wil vanaf 2020 vakantievluchten binnen Europa aanbieden.

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Flevoland

 1. De EU steunt innovatie en werkgelegenheid in de provincie. Een voorbeeld is de EU-bijdrage aan het Technofonds Flevoland, waarop jonge bedrijven een beroep kunnen doen. Ook is een EU-subsidie verleend aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland om innovatief ondernemerschap te ondersteunen.
 2. EU-subsidies hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan een betere leefbaarheid. In Almere is bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het stadscentrum verbeterd en in Lelystad zijn de kwaliteit van de nieuwe havenkom, de Atolwijk en de Boswijk vergroot.
 3. In Lelystad bevindt zich het enige instituut in Nederland (Centraal Veterinair Instituut) waar onderzoek wordt gedaan naar voor dieren besmettelijke ziekten (bijv. varkenspest). De EU heeft de bouw van een nieuwe onderzoeksfaciliteit medegefinancierd, waardoor nu ook onderzoek kan worden gedaan naar ziekten die overdraagbaar zijn op mensen (o.a. vogelgriep). Ook heeft de EU bijgedragen aan de realisatie van een nieuwe campus.
 4. De EU heeft geld beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling. Boeren, waterschappen en kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan innovatie en duurzaamheid, waarbij de nadruk ligt op jonge boeren, natuurbehoud en waterkwaliteit.
 5. In Flevoland liggen negen natuurgebieden die door EU-regels worden beschermd, waaronder de Veluwerandmeren en het IJsselmeer. Dankzij deze bescherming kan iedereen van de mooie natuur in de provincie genieten.     

Friesland 

Friesland staat bekend om de vele wateren, maar kent ook fraaie bossen, duinen en veengebieden. Toerisme, zowel op het vasteland als op de Waddeneilanden, vormt een belangrijke inkomstenbron evenals de industrie, landbouw en visserij. De provincie krijgt de komende decennia te maken met bevolkingskrimp en vergrijzing. In 2017 lag de Friese werkloosheid van 5,2% boven het landelijk gemiddelde en in 2017 was het de Nederlandse provincie met de op één na laagste economische groei (2,3%).

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Friesland 

 1. Leeuwarden-Fryslân was in 2018 de culturele hoofdstad van Europa. Het hele jaar door worden overal bijzondere evenementen georganiseerd voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Dit is goed voor de Friese economie en naamsbekendheid.
 2. De EU steunt innovatie, en daarmee ook werkgelegenheid, in Friesland. Een voorbeeld is de EU-subsidie voor Innofest, dat festivals in Noord-Nederland gebruikt om regionale innovatie te stimuleren. Dit project won in 2017 een Europese prijs. Ook is steun verleend aan een provinciale subsidieregeling voor ondernemers met innovatieve en klimaatvriendelijke ideeën. Verder zijn Friese projecten gesteund die innovaties in de gehele noordelijke regio aanjagen, waaronder in de circulaire economie en (serious) gamesindustrie.
 3. Friese initiatieven die op de vergrijzing inspelen ontvangen EU-steun. Voorbeelden zijn een project in Sneek dat een nieuw digitaal zorgplatform ontwikkelt voor mensen die afhankelijk zijn van zorg op afstand, en een project in Heerenveen dat een nieuw systeem voor de ziekenhuissector creëert.
 4. EU-subsidies dragen bij aan een verduurzaming van de Friese visserij. Zo zijn EU-bijdragen aangewend voor onderzoek naar hergebruik van visafval in Jelsum en verduurzaming van het garnalenverwerkingsproces in Harlingen. Dit is goed voor het milieu.
 5. De EU beschermt 20 natuurgebieden, waaronder het Sneekermeergebied, de duinen op de Friese Waddeneilanden    en het Drents-Friese Wold. Dankzij deze bescherming kan iedereen van de Friese natuur genieten.

Gelderland

Gelderland, Nederlands grootste provincie, ligt dicht bij de Randstad en op de doorvoerroute van de haven van Rotterdam naar het Ruhrgebied. De regio Zuidwest-Gelderland behoorde in 2017 tot de Nederlandse regio’s met de hoogste economische groei. Ook de andere Gelderse regio’s doen het goed met innovatieve kennisinstellingen en bedrijven die op het gebied van voedsel, gezondheid en technologie tot de (wereld)top behoren. Toeristen en inwoners, onder wie steeds meer kenniswerkers uit de Randstad, waarderen er verder de ruimte en de natuur.

Wat Europa op provinciaal niveau bijdraagt – Gelderland

 1. De EU draagt bij aan de ontwikkeling van de Gelderse kenniseconomie door geld beschikbaar te stellen voor innovatie in de topsectoren. Met EU-steun wordt o.a. gewerkt aan een kosteneffectieve technologie voor CO2-afvang, een geneesmiddel voor kinderen met stofwisselingsziekten, en het terugdringen van antibioticaresistentie in de veehouderij.
 2. De Radboud Universiteit ontving voor de periode 2014-2020 al meer dan €97 miljoen subsidie uit het EU-programma Horizon 2020 voor 134 innovatieve onderzoeksprojecten. De Universiteit Wageningen en Wageningen University & Research hebben eveneens subsidies ontvangen (respectievelijk al €51 miljoen en €67 miljoen voor in totaal 230 projecten). Dit draagt bij aan de toppositie van deze instellingen.
 3. Samenwerking met de Duitse buurregio’s wordt ook aangemoedigd door de EU, o.m. op het gebied van zorginnovatie in het mkb en de leefbaarheid van dorpenGelderland werkt daarnaast met EU-steun aan de versterking van de internationale vrachtvervoersverbinding van Rotterdam via de Rijn tot Genua (Rhine Alpine Corridor). Dit is goed voor de internationale handel en levert meer werkgelegenheid in de logistieke keten op.
 4. De EU heeft eveneens geld uitgetrokken voor plattelandsontwikkeling en diverse arbeidsmarktprojecten in Gelderland.
 5. Ook helpt de EU 15 bijzondere Gelderse natuurgebieden te beschermen. Naast de Veluwe worden tal van kleinere gebieden beschermd, zoals het Stelkampsveld. “Gelderse streken, mooie streken”    

Noord-Brabant 

Noord-Brabant kende in 2017 een bovengemiddelde economische groei en is een van de best presterende provincies in Nederland. De (metropool) regio Eindhoven kende in 2017 zelfs de hoogste groei van Nederland en behoort tot de meest innovatieve regio’s van de EU. Kenmerkend is ook de hoogwaardige maakindustrie en de hoge export van goederen. De werkloosheid lag in 2017 met 4,4% onder het Nederlandse gemiddelde. De provincie telt verschillende beschermde natuurgebieden en nationale parken die een diverse natuur herbergen.

 

Wat de EU op provinciaal niveau bijdraagt – Noord-Brabant      

  1. Noord-Brabant heeft de grootse positieve handelsbalans van alle Nederlandse provincies. In 2016 vertegenwoordigde het een kwart van de totale landelijke export van goederen naar niet EU-landen, waaronder chipmachines naar Zuid-Korea. Toegang tot buitenlandse markten is daarom van groot belang. Dankzij de vele handelsverdragen van de EU, zoals met Canada en Zuid-Korea, kunnen lokale bedrijven gemakkelijker en goedkoper handel drijven. Hierdoor kunnen ook nieuwe banen gecreëerd worden, bijvoorbeeld in de hightechsector.
  2. Samenwerking met aangrenzende regio’s is belangrijk voor de Noord-Brabantse economie. Verschillende Europese programma’s dragen hieraan bij. Zo subsidieert de EU met €153 miljoen euro het programma Interregio Vlaanderen-Nederland. Hierin werken Noord-Brabant, Zeeland en Limburg samen met Vlaamse regio’s in grensoverschrijdende projecten.
  3. De EU draagt bij aan de positie van Noord-Brabant als leider in innovatie. Via het EU-onderzoeksprogramma Horizon2020 kunnen bedrijven en instellingen deelnemen aan Europese onderzoeksprojecten. Zo ontvingen de universiteiten van Eindhoven en Tilburg en de bedrijven ASML en Philips reeds meer dan €260 miljoen voor meer dan 230 projecten.
  4. Noord-Brabant kent 21 gebieden die behoren tot een netwerk van door de EU beschermde natuurgebieden. Een voorbeeld hiervan zijn de prachtige Loonse en Drunens Duinen, een van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa, die ook wel de Brabantse Sahara worden genoemd.

De andere 6 provincies komen binnenkort aan de orde.

Roy Ho Ten Soeng
Adviseur Antonius Manders MEP